KVKK AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Gerboy Tekstil Tic. ve San. A.Ş.(Germirli) olarak kişisel verilerinizin güvenliği, şirketimizin öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve kişisel verilerinizin işlenmesi uygulamalarımız ile ilgili bu bilgilendirmeyi Veri Sorumlusu olarak sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

Kişisel Veri Tanımı ve İşlenmesi

KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri Grubu ve Veri Toplama Yöntemi

Germirli, KVKK md 10 gereğince, müşterilerimizin, online ve fiziki olarak mağazalarımız ziyaret eden ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın, iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarımızın, iş ortaklarımızın verileri; Germirli mağazalarından ya da online satış mağazalarımızdan yapılan alışverişler, online alışveriş için kullanılan bağlantılar, mağazalarımızın herhangi bir amaçla ziyaret edilmesi, online satış mağazalarımıza yapılan üyelik formlarıyla, sosyal medya hesaplarımız üzerinden şirketimizle iletişime geçilerek ürün veya hizmete ilişkin talep veya şikayetlerle, şirketimiz ile yapılan sesli iletişim kanallarıyla, şirketimizi bünyesinde çalışmak için gerek direkt başvurularda gerek iş başvuru platformları üzerinden doldurulan ve tarafımız ile paylaşılan iş başvuru formlarıyla, şirketimize ait https://www.germirli.com.tr uzantılı sitemizin ziyareti esnasında sizlere daha iyi hizmet verebilmek için kullanılan çerezler aracılığıyla, talep ve şikayet bildirimleriyle tarafımızla paylaşılan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla yalnızca yapılan işlemin mahiyetine uygun kişisel veriler toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri toplama yöntemi ile toplanan ve işlenen kişisel veriler; şirketimizce satış ve tedarik yönetimi hususlarında kontrol sağlamak, faturalandırma yapmak, yasal bildirimlerin yapılması, teslimat işlemleri, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, iş süreçlerinin yönetilmesi, her türlü ürün ve hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama, kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, müşteriyi ürün ve hizmetlerden faydalandırmak, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması, mağazalarımızdan yapılan alışverişlerde alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit edilmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği akdedilen sözleşmeler olmak üzere tüm sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapabilmesi, işbu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmesi, sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, üyelere özel hizmetlerin oluşturulması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi, yönetilmesi, internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, alınan bilgiler ile ürün çeşitliliğimizi geliştirebilmesi ve beğeninize göre ürün çeşitliliği sağlamak, müşterilerimizin talep ve şikayetleriyle en iyi ürün prensibi ile hizmet sağlanması, otomatik sistemler aracılığı ile kişisel alışveriş alışkanlıklarınız hakkında analiz yapma ve iş ortakları, alınan/ilgilenilen ürünler ile ilgili değerlendirmelerin yapılabilmesi, müşterilerimizin müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmesi konusunda bilgilendirme yapılabilmesi ve/veya bunlarla ilgili ticari/mali/hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi, insan kaynakları politika ve ihtiyaçları çerçevesinde çalışan temin edilmesi, işe alım süreçlerini yönetilmesi, çalışan adaylarının değerlendirilmesi, çalışanlarımızın performans değerlendirilmesi, güvenliğin sağlanması amaçları doğrultusunda işlenmektedir.


Kişisel verilerinizi, KVKK md 5 ve md 6’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartları için öngörülen hallerde veya açık rızanın gerektiği durumlarda açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve yasak yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenmekte ve sadece yetkililerin erişebileceği şekilde gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınarak saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; Germirli bünyesinde çalışan ve/veya çalışan adaylarımızın uygunluk değerlendirmelerinin yapılabilmesi için gerekli birimlere, sunulan ürün ve hizmetlerin sözleşmelere ve şirket politikalarımıza uygun şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için haricen hizmet alınan üçüncü kişi ve/veya üçüncü firmalar, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş birlikçiler, gerekli olması halinde adli merciiler, ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, Şirketin hissedarlarına, çalışanlarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, hizmet aldığı ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum, kuruluş ve/veya diğer üçüncü kişilere KVK Kanunu'nun verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri içeren 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi

Germirli  tarafından işlenen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması ve bununla birlikte ilgili kişisel verilerin yasal mevzuatta belirlenen sürelerin saklama sürelerinin dolması halinde periyodik imha süreleri doğrultusunda resen ya da ilgilinin talebi ile verilerin hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirebilmek için, Kişisel verilerin silinmesi, Kişisel verilerin yok edilmesi, Kişisel verileri anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanarak imha edilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, şirketimize iletebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, https://www.germirli.com.tr/Data/EditorFiles/KVKK/BASVURU-FORMU.pdf adresinde  bulunan başvuru formunu kullanarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik taleplerinizi açıklamalarınızla birlikte “Harbiye Mahallesi Maçka Caddesi No:18/A Şişli/İstanbul” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya info@germirli.com.tr olarak kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Germirli’ye daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak Kanunda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Germirli tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Bu metinde yer alan tüm hususlarla ilgili olarak şirketimize başvurabileceğinizi, bu başvuru ve talepleriniz ile ilgili yasal süreler içerisinde tarafınıza dönüş yapılmaması yahut hukuki gerekçesi açıklanmadan başvuru ve taleplerinize ret yanıtının gelmesi halinde yasal mercilere başvurabileceğinizi, ancak hukuken mümkün bulunan kişisel veri işleme sürecinin devam edeceğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Gerboy Tekstil Tic ve San AŞ

(Germirli)